Verkiezingsprogramma 2018

Speerpunten                     Reflecties

Wat kan beter, wat zou er anders moeten.

Waar heeft BAMM zich tegen verzet.

 

Inleiding

Op de website van BAMM kan ook doorgeklikt worden naar wat er bij de vorige verkiezingen op is geplaatst (laatste vakje "oude website"). Het partijprogramma dat daar staat beschreven wijkt op zich bezien weinig af van wat nu ook nog geldende is. Een zestal zaken worden als specifieke speerpunten benoemd, en toegelicht. Nu er zaken, en vooral ook de algemene economische toestand in 4 jaar zijn veranderd en ook verbeterd, hebben we er wat aanpassingen op gedaan.

 

Kort en bondig

Alle partijen hebben hun partijprogramma waarin ze aangeven waar ze voor willen staan en wat ze beloven. Wat een partij wenst en wil bereiken. Soms is dit realistisch, soms is het utopie, en ergens voor willen staan kan alleen worden bereikt als daar een meerderheid voor bestaat. Een uitgebreid programma wordt nauwelijks gelezen. Korte speerpunten en one liners veelal wel. BAMM is de mening toegedaan, dat enerzijds kort en bondig voor hen kan voldoen, maar ook dat de geïnteresseerde en verantwoordelijke en (vaak ook) twijfelende kiezer zoekt naar onderbouwing van standpunten, en argumentatie. Die worden in aparte hoofdstukken gegeven en wekelijks aangevuld.

 

Ervaring

Naast algemene (levens) ervaring, kan BAMM bogen op 7 jaar ervaring als raadslid, en weet inmiddels dus hoe de hazen er lopen. BAMM kiest er voor om op de website de zaken die ze van belang achten te onderbouwen, en daarbij ook en vooral de daarbij opgedane ervaringen te delen, terwijl ze daarbij ook de verschillen tussen de partijen weergeeft. Wekelijks wordt dit aangevuld, enigermate in relatie met een wekelijks artikeltje in de Medemblikker courant. De website is daarbij in de campagne van overwegend strategisch belang. Nu dit best wel tijd consumeert weten we niet of we alles wat we zouden willen plaatsen ook tijdig voor elkaar krijgen, maar ruim voldoende om uw gedachte te bepalen.

 

De zaken die langskomen en waar we tegen zijn

Welke koers we doorgaans varen zal in de hoofdzaak wel duidelijk zijn, zeker als men ons stemgedrag en de zaken die we zelf inbrengen volgt en evalueert. Allereerst geven we wat zaken aan waar we tegen zijn en hoe we daar in staan, zaken waar anderen over uitweiden, maar alleen benoemen acht BAMM voldoende.

 

We benoemen:

 

BAMM wil constructief oordelen, op basis van gezond verstand

Dit betreft alle zaken die langskomen waar een oordeel over moet komen en waarover wordt gestemd. We besparen ons de moeite om al die zaken hier en nu en apart te benoemen. Daar waar iedere partij een redelijke consensus heeft met andere partijen, kan BAMM zich daar in principe en doorgaans zich daar in de hoofdzaken mee vereenzelvigen, zoals zaken die veiligheid, algemene gemeente zaken, service naar de burgers toe. Al dit soort zaken gaan we niet apart benoemen, maar krijgt een goede en objectieve beoordeling wanneer die langs gaan komen. Aangaande de zaken, waar in redelijkheid gesteld, niemand tegen kan zijn, zal BAMM constructief oordelen.

 

Aandachtpunten op website www.bam-med.nl

Gemakkelijk vindbaar onder week 1 geven we een aantal zaken weer, in een overzicht die momenteel spelen of hebben gespeeld of er zogezegd aan staan te komen. Die herhalen we hier niet maar zijn wel de zaken waar we u nader op willen informeren en daar op de website aandacht aan geven. Daar zijn zowel de voornoemde zaken in vermeld als ook de speerpunten die we nader zullen benoemen.

 

Sociaal domein

Zoals bekend zijn door s'landsoverheid meerdere bij wet al (in hoofdzaak) geregelde overheidstaken, bij de gemeenten over de schutting gegooid. Die worden zo goed en zo kwaad als mogelijk uitgevoerd. Meerdere zaken zijn in gezamenlijke regelingen met andere gemeenten geregeld. Onze ervaring is inmiddels dat iemand als gemeenteraadslid, daar maar in zeer beperkte mate invloed op uit kan oefenen. Uiteraard wil ook BAMM in redelijke mate sociaal en solidair zijn met de zwakkeren in de samenleving, maar is op punten ook wel behoudend en kritisch. Enerzijds ondersteunen ze de veelgehoorde mening dat er veel zaken beter kunnen, en anderzijds hebben we vanuit BAMM meerdere malen in de raad gesteld dan niet vergeten dient te worden dat: Des te socialer men als gemeenschap is voor de z.g. zwakkeren in de maatschappij, des te a'socialer men wordt ten opzichte van de degenen die dit op moeten brengen, waarbij verhoudingen scheef kunnen groeien. Dit wordt door andere partijen veelvuldig niet onderkend of begrepen.

 

Speerpunten en evaluatie 2014

In ons vorige verkiezingsprogramma (2014) beschrijven we een aantal z.g. speerpunten, dit met de onderbouwing waarom we daar op insteken. Ook hebben we in 2014 een evaluatie van de voorgaande periode beschreven, waar nog veel zaken (maar niet alles meer) nog steeds actueel zijn. Verschil is dat in de vorige periode erg was ingestoken op bezuinigen, en er momenteel weer ruimte voor (nieuw) beleid lijkt te zijn.

 

In 2014 benoemde speerpunten

 1. Meer inzet voor economische ondersteuning en verbetering. Nog actueel.
 2. Betrouwbaarheid naar de burgers toe.  Kan nog beter.
 3. Menselijker naar de burgers. Kan ook nog steeds beter.
 4. Problemen voorkomen en / of oplossen. Kan ook nog steeds beter.
 5. Meer en betere Burgerparticipatie.  Kan beter, heeft wel meerdere kanten.
 6. Dierenwelzijn, niet het zwaarwegendste, maar wat daar in 2014 over is opgemerkt is nog steeds actueel.

 

Op de website

We beschrijven nu niet zo een evaluatie document, maar behandelen wekelijks actuele en / of van belang zijnde zaken.

Bij week 1 op de site benoemen we een reeks van zaken die we aandacht willen gaan geven. Mogelijk komen we niet aan alles toe.

Bij week 2 geven we aandacht aan, wat we het belangrijkste vinden onder de noemer van "De economische agenda" Dit krijgt overigens nog een vervolg bij week 5, alles dus onderbouwing bij speerpunt 1

Bij week 3 behandelen we de onderwerpen Leefbaarheid en burgerparticipatie. Wat als leefbaarheid geld, valt feitelijk onder meerdere speerpunten.

Week 4 wordt speciaal geweid aan (afschaffing van) hondenbelasting en vaarroutes.

Week 5 deel 2. Beschrijft wonen, vakantieparken perikelen, en huisvesting van arbeidsmigranten.

Opvolgend zullen we dan zoveel mogelijk de zaken nader beschrijven die zijn opgesomd in de website www.bam-med.nl

 

Hierbij heeft BAMM dus, kort en bondig aangegeven:

 1. Waar ze principieel tegen zijn.
 2. Constructief oordelen en besluiten.
 3. Welke speerpunten ze (nog steeds) hanteren.
 4. Enkele kanttekeningen en bemerkingen
 5. Dat meerdere zaken die spelen extra aandacht verdienen en (op de website) ook gaan verkrijgen.
 6. Dat ze u op hun website wekelijks verder informeren.